TZYMB

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği

“İSTANBUL ZİRAİ KARANTİNA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI BOŞALTILMAMALIDIR” BASIN BİLDİRİSİ 22 OCAK 2021

TÜRK ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSLERİ BİRLİĞİ

İSTANBUL ZİRAİ KARANTİNA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI BOŞALTILMAMALIDIR

BASIN BİLDİRİSİ

22 OCAK 2021

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün Strateji Geliştirme Başkanlığına dayanılarak, 10.08.2020 tarih ve 2223693 sayılı yazılarına istinaden İstanbul Sabahattin Zaim İZÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulumu için İstanbul Zirai Karantina Müdürlüğü’nün boşaltılması istenmiştir.

İstanbul Zirai Karantina Müdürlüğünün bulunduğu arazi, 1891 yılında açılan Halkalı Ziraat Mektebi ile 1964 yılından beri Bakanlığa tahsisli olarak kullanılmakta iken;

2003 Yılında, Avrupa Birliği Uyum Projeleri (Twinning) kapsamında Halkalı Zirai Üretim İşletmesi, Peyzaj Meslek Lisesi Müdürlüğü tarafından Suni Tohumlama Merkezi ve boğa barınağı olarak kullanılmış ve atıl durumda olan metruk bina tamir edilerek buraya Zirai Karantina Müdürlüğü ve Laboratuvarı kurulmuştur. Akabinde Çemberlitaş’ta bulunan bina İl Müdürlüğü’ne devredilmiş, Halkalı Ziraat Mektebi arazisi içinde bulunan Zirai Karantina Laboratuvarının yanına Müdürlük olarak taşınılmış ve burası Zirai Karantina Müdürlüğü kampüs alanına dönüştürülmüştür.

Halkalı Ziraat Mektebi arazisinin, 28/08/2012 tarihinde Sultan Beyazıt Veli Vakfı adına Vakıf arazisi olarak tapulandığı, arazi üzerine de araziyi 49 yıllığına Vakıflardan kiralayan, İlim Yayma Vakfı adına İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi kurulmuş bulunmaktadır. Arazi ile ilgili Milli Emlak Müdürlüğü tapu iptali davası açmış ve dava Zirai Karantina Müdürlüğünün burada kalabileceği yönde sonuçlanmıştır.

Sabahattin Zaim Üniversitesi kampüsü 21.07.2016 yılına kadar ayrı parselde (853-3 nolu parsel), Zirai Karantina Müdürlüğünün bulunduğu binalar ise ayrı parselde olmak üzere (853-1 nolu parsel) arazinin her iki zıt uçlarında bulunmakta arada çok büyük boş alanlar bulunduğundan birbirinden ayrı konumda olup Zirai Karantina Müdürlüğü girişi Üniversiteden bağımsız bir yerdedir.

2011-2012 eğitim yılında öğrenci alarak faaliyete başlayan Sabahattin Zaim Üniversitesine, İlim Yayma Vakfı aracılığı ile arazi ve üzerindeki binaları kullanması için Vakıflar Meclisinin 09.03.2015 tarih ve 116/98 sayılı kararı ile 49 yıllığına kiralanmıştır.

Vakıflar meclisinin yaptığı kiralamada; kadimden beri tarım arazisi olan ve halen çok küçük bir yerinde de olsa hizmet veren İstanbul Zirai Karantina Müdürlüğü yok sayılmış ve dikkate alınmamıştır.

21/07/2016 Tarihli Aplikasyon krokisine göre 853-1 ve 853-3 numaralı iki parsel Sabahattin Zaim Üniversitesi tarafından birleştirilerek 853-5 Parsel adında tek parsele dönüştürülmüş ve İstanbul Zirai Karantina Müdürlüğü hizmet binası ve Laboratuvar binası bu parselin içinde kalmıştır. Tapu iptal davasının devam ettiği ve sonuçlanmadığı bir durumda bile Sabahattin Zaim Üniversitesi tapu birleştirmesi ile Zirai Karantina Müdürlüğünün bulunduğu parseli de kendine eklemiştir.

Aynı binada İstanbul Zirai Karantina Müdürlüğü ve Atatürk Havalimanı Veteriner Sınır Kontrol Müdürlüğü birlikte hizmet vermektedir. İstanbul Zirai Karantina Müdürlüğü, İstanbul ilinin her iki yakasında dağınık halde bulunan 14 Gümrük Müdürlüğü ve bağlı 1000 civarında antrepolarda bitki sağlığı resmi kontrol hizmetleri yapmaktadır. Özellikle ithalat kontrolleri ve üretim materyalleri ithalatının büyük çoğunluğu İstanbul ilinden gerçekleştirilmektedir. Bitki karantinası ithalat resmi kontrol yoğunluğu kara (RoRo), hava ve deniz yolu sınır giriş noktalarına sahip olması ve karayolu ile de Kapıkule’den gelen araçların kontrol merkezi konumunda olması sebebi ile ülkemizde bulunan diğer 11 Zirai Karantina Müdürlüğünün tamamından daha fazla üretim materyali ithalatı resmi kontrol işlemleri yapmaktadır.

Zirai Karantina Müdürlüğü yıllık ortalama 20.000 Dış Karantina Kontrolü ve 10.000 adet analiz yapmaktadır. Marmara ve Karadeniz bölgesinde bulunan fumigasyon firmalarının Methyl Bromide etken maddeli fumigant ihtiyaçları Müdürlüğümüz depolarında stoklanmaktadır. Bina içerisinde 2 adet Moleküler Teşhis Laboratuvarı 6 adet Klasik yöntemlerle karantina etmen teşhisi yapan laboratuvar ve 1 adet GDO laboratuvarı olmak üzere toplam 9 adet laboratuvar bulunmaktadır. Bu laboratuvarlarda 2019 yılı içinde 7596 adet analiz yapılmıştır. Bu rakam ortalama olarak günlük 21 analize tekabül etmektedir. Söz konusu analizler, ithalat hem de ihracat amaçlı ürün bitki sağlığı için yapılan analizlerdir. Ayrıca laboratuvarlarımızda iç karantina hizmetlerine yardımcı olmak için yaklaşık 1000 adet, Eskişehir ilinden sertifikasyon amaçlı tohumluk patates, Bolu, Tokat, Kastamonu, Bursa takip projesi kapsamında survey amaçlı patates numunelerinin analizi yapılmaktadır. Dikim öncesi tarla, sera ve kapalı yetiştirme ortamlarından alınan toprak numunelerinin iç karantina etmenleri açısından analizleri yapılmaktadır.

Taşınmanın çok ciddi, titizlikle ve profesyonelce gerçekleştirilmesi halinde olası zarar en az seviyeye indirebilir. Laboratuvarların ve iklimlendirme odasının taşınması halinde zarar görmesi ve çoğu cihazların kullanılamaz hale gelmesi kaçınılmaz olup, laboratuvarın taşınması, yüksek derecede hassasiyet gerektirmektedir.

Laboratuvarların taşınması ve cihazların da sağlam olarak nakledilmesi halinde yeni kurulan laboratuvarda yapılacak analizlere ait sonuçların doğru ve güvenilir olduğundan emin olunabilmesi için gerekli tüm cihaz kalibrasyonlarının tekrar yaptırılması ve tüm cihazların validasyon çalışmalarının da yeni ortamda sil baştan tekrar edilmesi gerekmekte olup, bu işlemler de ayrıca büyük bir iş gücü ve zaman kaybına neden olacaktır. Tekrar mevcut standartlarda analiz sonucu verilebilmesi en az 6-12 ay kadar zaman alabilecektir.

Kurumun denetimi sayesinde ithalat, ihracat, re-export vb. işlemlerini eş güdümlü yürütülen Uluslararası Nakliyeciler derneği (RoRo), Konteyner taşıyıcı liman işletmeleri, İstanbul’daki Gümrük Müdürlükleri, ithalatçılar, ihracatçılar da laboratuvarın taşınması nedeni ile uzun sürecek olan analiz işlemleri yüzünden çok ciddi zaman kayıpları yaşayacaklardır. Devam eden işlemler ve stratejik ürünler de dikkate alındığında gümrük işlemlerindeki gecikmenin Tarım Bakanlığından kaynaklanacağı düşüncesi nedeni ile ciddi bir sorun ortaya çıkacağı aşikârdır. Bu tür kargaşa ortamı oluşturmaya hazır haldeki kötü niyetli kişilerin eline fırsat verilmiş olacaktır.

Toplamda maddi olarak bina ve cihazların mali değeri tahmini olarak 50.000.000.- TL gibi bir rakam olarak görülse de bu binaların yeniden yapılarak içlerinin donatılması, alt yapı ve çevre düzenleme maliyetleri hesaplandığında en az 100.000.000.- TL’yi bulacaktır.

Müdürlüğün fiilen kullandığı kısım, bu parselde Üniversite kampüsünden en uzak noktada ve parselin köşesinde olması nedeniyle kampüsün bütünlüğünü de bozmamaktadır. Bu kısmın İstanbul Zirai Karantina Müdürlüğüne en az yeni bina yapılıncaya kadar tahsis edilmesi ve hizmetlerin buradan yürütğlmeye devam etmesi son derece isabetli olacaktır.

Taşınma işleminin ise yeni bir laboratuvarın eksiksiz olarak kurulması ve bu laboratuvarda kullanılacak cihazların kalibrasyonlarının ve analiz validasyon çalışmalarının tamamlanmasından sonra yapılması gerekmektedir.

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği olarak; İstanbul ilinde Bakanlığa ait ne arazi ne de taşınılabilecek bina bulunmadığından mevcut parselin mutlaka elde tutulması gerektiği ve boşaltılmayarak ileride büyük bir kampüs alanına dönüştürülerek İstanbul’da bulunan Bakanlığımız birimlerinin burada toplanması uygun olacağı görüş ve kanaatindeyiz.

                                                                                 Fehmi KİRAZ

                                                                                Genel Başkan 

                                                          Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği