TARIMSAL KALKINMA OLMADAN KIRSAL KALKINMA OLMAZ...
26.11.2007
Kırsal Kalkınma ve Finansa Ulaşım konulu sohbet toplantısı 24 Kasım 2007 tarihinde Birliğimiz Prof. Dr. Orhan DÜZGÜNEŞ Toplantı Salonunda yapıldı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı eski APK Kurul Başkanlarından Sn. Tayfur ÇAĞLAYAN’ın Kırsal Kalkınma ve Finans Kaynakları hakkında çok değerli bilgiler aktardığı toplantı meslektaşlarımızın olağanüstü ilgisi ve katılımı ile gerçekleşti. Toplantıda konuşan TZYMB Başkanı Dr. Ahmet ERDURMUŞ; “Tarımsal kalkınma olmadan kırsal kalkınma olmaz. Bugüne kadar ziraat mühendisleri bu ülkede kalkınma adına çok güzel işler başarmışlardır. Bugün olduğu gibi bundan sonra da inşallah meslektaşlarımız Ülkemiz adına yararlı çalışmalar yapacaklardır.”dedi. Kırsal Kalkınma adına Ülkemizde yapılan çalışmalar, şu anda devam eden projeler, Ulusal ve Uluslararası mali kaynaklar ve bunlara ulaşım konularında interaktif bir formatta gerçekleşen toplantı Meslektaşlarımız için çok yararlı olmuştur.
 
 

Sohbet toplantısında konuşan TZYMB Başkanı Dr. Ahmet ERDURMUŞ; “Tüm dünyada kırsal kalkınma çalışmaları içerisinde tarımsal kalkınma önemli yer tutmaktadır. Bu nedenle kırsal kalkınmanın en önemli ayağı tarımsal kalkınmadır.  Zira dünyada genelde kırsal kesimle tarım kesimi iç içedir. Bu itibarla esasen iş gelip yine tarıma dayanmaktadır. Ülkemizde de değişik zamanlarda değişik illerde projeli kırsal kalkınma çalışmaları yürütülmüş olup halen bu çalışmaların yürütüldüğü illerimiz vardır.” dedi.  

 

TZYMB Başkanı Dr. Ahmet ERDURMUŞ; “Tarımsal kalkınma olmadan kırsal kalkınma olmaz. Bugüne kadar ziraat mühendisleri bu ülkede kalkınma adına çok güzel işler başarmışlardır. Bugün olduğu gibi bundan sonra da inşallah meslektaşlarımız Ülkemiz adına yararlı çalışmalar yapacaklardır. Ülkemizde dünya ile rekabet etme adına tarımsal çeşitlilik, üretim ve verimlilik olarak her zaman yapılacak bir şeyler mutlaka vardır.  Bizlere düşen görev bunu tespit etmek ve yapmaktır. Ülkemiz adına yapılan her faydalı çalışmanın da destekçisi oluruz.” dedi.

 

Ziraat Yüksek Mühendisi Tayfur ÇAĞLAYAN ise ülkelerin kalkınmasında Kırsal Kalkınma çalışmalarının büyük önem taşıdığını, dünyada pek çok ülkede kırsal kalkınma uygulamalarının başarılı örneklerinin olduğunu bizim ülkemizde de gerçek anlamda kalkınmayı sağlamak için kırsal kalkınma uygulamalarının başarılı başarılı bir biçimde uygulanması gerektiğini belirtti. Kırsal ekonominin  ve kırsal yaşamın geliştirilmesi için Ülkelerin bir “Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi” olması gerektiğini belirten ÇAĞLAYAN; “Rekabet gücü yüksek tarım ve üretim potansiyeli hedefine yönelik oluşturulacak Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisinde; Ekonominin geliştirilmesi ve iş imkanlarının artırılması,  İnsan kaynaklarının, örgütlenme düzeyinin ve yerel kalkınma kapasitesinin geliştirilmesi, kırsal alan fiziki altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması ve kırsal çevresinin korunması ve geliştirilmesi ana hedefler olmalıdır.” dedi. Ülkemizdeki kırsal kalkınma çalışmaları ve finans kaynakları hakkında ayrıntılı bilgiler veren Tayfur ÇAĞLAYAN; “Gelişme ve kalkınma yolunda ulusal kaynakların yanında uluslar arası kaynaklara ulaşılması ve bu kaynakların verimli bir şekilde kullanılması büyük önem taşımaktadır. Ülkemiz için hangi alanda ihtiyaç duyuluyor ve yarar görülüyorsa o doğrultuda çalışmalarda bulunmak kırsal kalkınma mantığının ana temasını oluşturmaktadır.” dedi.

 

Toplantıda konuşulan hususlarla ilgili olarak Sayın Tayfur ÇAĞLAYAN’dan aldığımız bilgi notunu teşekkürlerimizle bilgilerinize sunuyoruz.

 
   KIRSAL KALKINMA VE FİNANSA ULAŞIM

 

ULUSAL KIRSAL KALKINMA STRATEJİSİ

1. Ekonominin geliştirilmesi ve iş imkanlarının artırılması

2. İnsan kaynaklarının , Örgütlenme düzeyinin ve yerel kalkınma kapasitesinin  geliştirilmesi,

3. Kırsal alan fiziki altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması,

4. Kırsal çevresinin korunması ve geliştirilmesi

 

1. Ekonominin geliştirilmesi ve iş imkanlarının artırılması

1.1. Tarım ve gıda sektörünün rekabetçi bir yapıya kavuşturulması

* verimliliğin ve ürün kalitesinin artırılması,

* tarım-sanayi ilişkisinin güçlendirilmesi,

*sektörün bilgi ve örgütlenme düzeyinin artırılması,

* yenilikçilik ve AR-GE kapasitesinin artırılması,

*doğal kaynakların etkin kullanımı,

1.2. Kırsal ekonominin çeşitlendirilmesi

* yerel kaynaklara dayalı alternatif faaliyetler,

*turizm ve rekreasyon,

*geleneksel zanaat ve el sanatları,

2. İnsan kaynaklarının, örgütlenme düzeyinin ve yerel kalkınma kapasitesinin geliştirilmesi

2.1. Eğitim ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi,

* okul öncesi ve sonrası eğitim,

* yöreye uygun beceri ve meslek kurslar,

*cinsiyete dayalı ve engelli kısıtlarının düzeltilmesi,

* toplumsal ve aile bilincinin, sahiplenme duygusunun geliştirilmesi, 

2.2. Yoksullukla mücadele ve dezavantajlı grupların istihdam edilebilirliğinin artırılması,

* kullanılan fonların gelir getirici , üretim ve istihdam yaratıcı projelere tahsisi,

* yoksul hanelerin geçim kaynaklarının istikrara kavuşturulması,

* mesleki bilgi, girişimcilik eğitimi, rehberlik hizmetlerinin hayata geçirilmesi,

* STK’ların bu kapsamda etkinliğnin artırılması,

2.3. Yerel kalkınma kapasitesinin güçlendirilmesi,

* kamu, özel sektör ve STK’lar arası işbirliğinin geliştirilmesi,

*yerel aktörlerin (özel, dernek, vakıf) proje kavram düzeyinin yükseltilmesi

3. Kırsal alan fiziki altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması

·        Kırsal ekonominin pazara ulaşımı,

·        Kırsal nüfusun hizmetlere erişimi,

·        Sağlıklı, yaşanabilir bir kırsal alan için;

3.1 . Kırsal altyapının geliştirilmesi,

* merkez niteliğindeki köylere yeterli ve güvenli ulaşım ağı,

* sağlıklı ve yeterli içme suyu,

* çevre yönetimi ve atık bertarafı,

* su havzalarında ve kıyı alanlarda kanalizasyon ve arıtma,

* haberleşme, bilgi ve iletişim teknolojisnin yaygınlaşması,

3.2. Kırsal yerleşimlerin geliştirilmesi ve korunması,

* güvenli yerleşim koşullarının temini,

* kırsal yerleşim görünüm ve fiziki koşullarının iyileştirilmesi,

4. Kırsal çevrenin korunması ve geliştirilmesi

4.1. Çevreci tarım uygulamalarının geliştirilmesi,

* tarım ve mera arazilerinin özelliklerinin korunması,

* yöre ekolojisine uygun ürün planlaması,

* entegre tarım havza programlarının geliştirilmesi,

* organik tarım ve iyi tarım uygulamaları,

* su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı,

4.2. Orman ekosistemlerinin korunması ve orman kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının sağlanması,

* biyolojik çeşitliliğin korunması,

* mera hayvancılığının ormanlar  üzerindeki baskısının azaltılması,

* orman kadastro çalışmalarının tamamlanması,

4.3. Korunan alanların yönetimi ve geliştirilmesi

 

AB KIRSAL KALKINMA POLİTİKASI

Katılım sürecinde aday ülkelerde;

Ortak Tarım Politikası çerçevesinde AB mevzuatının uygulanmasına destek olmak,

Tarım sektörü ve kırsal alanların sürdürülebilir gelişimine destek olmak,

 

Amacı ile 3 eksen altında 9 tedbir belirlenmiştir.

EKSEN  1:   Pazar etkinliğinin artırılması ve AB standartlarının uygulanması,

EKSEN 2:   Tarım-çevre tedbiri ve LİDER yaklaşımının uygulanmasına hazırlık,

EKSEN 3:   Kırsal ekonominin güçlendirilmesi.

 

Kırsal kalkınmada yer alan tedbirler

1. Tarımsal işletmelere yapılacak yardımlar (Eksen 1),

2. Tarım ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması yatırımları (Eksen 1),

3. Kırsal altyapı (Eksen 3),

4. Kırsal ekonominin çeşitlendirilmesi faaliyetleri (Eksen 3)

5. Üretici örgütlerinin kurulması (Eksen 1),

6. Çevre-tarım ve hayvan refahı (Eksen 2),

7.Yerel kalkınma/yerel ortaklıklar kanalıyla kırsal kalkınma stratejilerinin uygulanması (Eksen 2),

8. Eğitim (Eksen 3),

9. Teknik yardım (Eksen 3)

 

2007-2010 döneminde uygulanacak tedbirler,

2011-2013 döneminde uygulanacak tedbirler,

Uygulanmayacak tedbirler.

 

IPA BİLEŞENLERİ  

1. Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Kalkınma - I. Bileşen

2. Bölgesel ve Sınır Ötesi İşbirliği    II. Bileşen

3. Bölgesel Kalkınma – III. Bileşen

4. İnsan Kaynakları Geliştirme – IV. Bileşen

5. Kırsal Kalkınma – V. Bileşen

İşletici Kuruluş:

Aynı iş kolunda ve/veya birbirini tamamlayıcı iş kollarında faaliyet gösteren işletmelerin ve meslek kuruluşlarının, işletmeler ile müştereken kuracakları ortaklıklar İşletici Kuruluş olarak tanımlanmaktadır.

Sermaye Şirketi:

Sermaye şirketi: ortakların sorumluluklarının şirkete getirmeyi taahhüt ettikleri sermaye payı ile sınırlandırılmış olan şirketlerdir. Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler olarak ele alınabilir.

 

Ulusal Kaynaklar:

Ø            T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

Ø            Çevre ve Orman Bakanlığı

Ø            T.C. Dış Ticaret Müsteşarlığı

Ø            T.C. Hazine Müsteşarlığı

Ø            T.C. Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma   Genel Müdürlüğü

Ø            TÜBİTAK

Ø             KOSGEB

Ø            Özel Bankalar - KB

Ø            Ziraat Bankası

Ø            TKK

Uluslararası Kaynaklar:

İlgisi olabilecek diğer başlıklar
CUMARTESİ SOHBETLERİ'NİN KONUĞU PROF.DR. NUMAN AKMAN: “TARIMSAL ÜRETİM YAŞAMAKTIR”
TÜRKİYE COĞRAFİ VE TARIMSAL AVANTAJLARI NEDENİYLE KAFKASLARI, ORTADOĞUYU, BALKANLARI HATTA AVRUPA’YI BİLE DOYURACAK GÜÇTEDİR
TARIMSAL MEKANİZASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI...
BU CUMARTESİ SOHBET KONUMUZ: KIRSAL KALKINMA VE FİNANSA ULAŞIM...
DUYURU "KIRSAL KALKINMA VE KREDİLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 'NA İLİŞKİN DÜZENLENEN RAPOR"
DR. CENGİZ ALDEMİR:”EMPERYALİZME KARŞI OLMADAN MİLLİYETÇİ OLUNMAZ..”
BU CUMARTESİ SOHBET KONUMUZ: KIRSAL KALKINMA VE FİNANSA ULAŞIM...
DUYURU "KIRSAL KALKINMA VE KREDİLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 'NA İLİŞKİN DÜZENLENEN RAPOR"
BU CUMARTESİ SOHBET KONUMUZ: KIRSAL KALKINMA VE FİNANSA ULAŞIM...
DUYURU "KIRSAL KALKINMA VE KREDİLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 'NA İLİŞKİN DÜZENLENEN RAPOR"
TZYMB E-ÜYE
TZYMB E-ÜYE sistemine http://www.tzymb.org.tr/uye adresinden ulaşabilirsiniz.